EFT voor PTSS
Een milde behandeling van heftige trauma's
► Brandweer
► Defensie
► Ambulance
► Politie
Politie - vervolg

Politiemensen zijn weliswaar goed getraind, maar hebben ook hun grenzen. Je kunt niet altijd volledig voorbereid zijn op wat je gaat zien en horen en ruiken. Politiemensen maken vaak hartverscheurende gebeurtenissen mee, waarbij geweld en de dood in het spel kunnen zijn. Het is dan belangrijk dat je naderhand goed opgevangen wordt.. Gelukkig wordt daar bij de politie steeds meer rekening mee gehouden. Maar een goede opvang en oog voor collega’s die het moeilijk hebben na een (voor hem of haar) moeilijke situatie is nog geen vanzelfsprekendheid. Als het niet veilig voelt om te midden van collega’s te praten over je emoties, dan doe je dat ook niet. Want je wilt zelf ook niet dat iemand het idee zou kunnen krijgen dat je niet bent opgewassen tegen de eisen die het werk aan je stelt. Maar als je je emotionele problemen niet bespreekbaar maakt/kunt maken bij je collega’s en anderen, als je je emoties uit de weg gaat, dan kan dat op den duur een probleem worden.

De prijs die je betaalt ... Politie: de kosten achter een hoog risicoberoep
(Onderzoek door Andersson, Elffers en Felix1, Utrecht, 6 mei 2011)

Dat de toename van agressie en geweld kan leiden tot mentaal overbelaste politiemedewerkers en dat daar een prijs voor moet worden betaald, is natuurlijk ook bekend bij de politieleiding. Om hier inzicht te krijgen heeft de Raad van Korpschefs (RKC) opdracht gegeven te onderzoeken hoeveel politiemedewerkers te kampen heeft met een verlaagd niveau van mentale weerbaarheid en wat de daaraan verbonden kosten zijn. De resultaten, uit mei 2011, zijn verontrustend.

Gekeken  is naar 3 categorieën personeel:
Categorie 1: personeel met een verminderde mentale weerbaarheid, wat zich uit in psychische aandoeningen en gedragsstoornissen, waaronder burn-out, depressie en PTSS.
Categorie 2: personeel met een waarschijnlijk verminderde mentale weerbaarheid, zoals verminderd functioneren, verminderde werkmotivatie en/of een verstoorde relatie met familie.
Categorie 3: personeel met geen verminderde mentale weerbaarheid. Personeel dat functioneert naar tevredenheid van de leiding en collega’s, gemotiveerd is en een gezonde relatie heeft met vrienden en familie.

Als gekeken wordt naar de minimale jaarlijkse kosten van deze verminderde mentale weerbaarheid, dan hebben we het in categorie 1 over tenminste 2.700 van in totaal 54.000 politiemedewerkers, met een totale kostenpost van tenminste €97 miljoen per jaar. In categorie 2 zijn dat bijna 11.000 medewerkers met een kostenpost van tenminste €124 miljoen per jaar. Totaal dus meer dan 13.500 medewerkers met psychische problemen en een kostenpost van €221 miljoen per jaar. Dit zijn de minimale kosten. Er is ook een inschatting gemaakt van de maximale aantallen: meer dan 20.000 personeelsleden in de categorieën 1 en 2, met een totale kostenpost van €543 miljoen per jaar. Als het in percentages wordt uitgedrukt, dan ligt het aantal politiemedewerkers dat waarschijnlijk een vorm van verminderde mentale weerbaarheid heeft, tussen de 25% - 37% van de hele politieorganisatie. Een relatief klein deel daarvan (5% tot 7% van alle politiemedewerkers) heeft zeker last van verminderde mentale weerbaarheid. Bij deze groep is de mentale weerbaarheid zo laag dat de politiemedewerkers er (ernstige) gevolgen van ondervinden. Bijvoorbeeld dat ze niet meer werken als gevolg van spanningsklachten.

Bestaand onderzoek
Bij het onderzoek van Andersson et al. is ook gekeken naar eerdere bevindingen. Onderzoek van Carlier, Lamberts en Gersons (1997)2 heeft uitgewezen dat 7% van de onderzochte politiemedewerkers na een ernstig incident PTSS krijgt. Nog eens 34% van de onderzochte politiemedewerkers vertoont symptomen van PTSS (partiële PTSS).
Uit verschillende onderzoeken3 blijkt dat 90% tot 95% van de (executieve) politiemedewerkers gedurende hun loopbaan in hun taakuitoefening in aanraking komt met agressie en geweld. 42% tot 55% heeft ieder jaar te maken met agressie en geweld en uit de eigen registratie van de politie blijkt dat ongeveer 23% van de politiewerkers jaarlijks wordt geconfronteerd met één of meerdere ernstige incidenten.
Terugkomend op het onderzoek van Carlier et al. (1997), waarin alleen politiemedewerkers zijn onderzocht die een ernstig incident hebben meegemaakt, betekent dit dat de percentages van 7% PTSS en 34% partiële PTSS op jaarbasis voor de gehele politie iets naar beneden moeten worden bijgesteld. Immers, niet iedere politiemedewerker maakt jaarlijks een ernstig incident mee.
Tegelijkertijd zijn er drie redenen om de percentages toch naar boven bij te stellen. Ten eerste richt het onderzoek van Carlier et al. zich uitsluitend op (partiële) PTSS, terwijl Andersson et al. met het begrip verminderde mentale weerbaarheid een grotere groep symptomen/effecten behandelen. Ten tweede ligt de focus van Carlier et al. op agressie en geweld als oorzaken van (partiële) PTSS. Bij verminderde mentale weerbaarheid zijn de interne organisatie, de intrapersoonlijke kenmerken en de persoonlijke leefomgeving minstens even belangrijke factoren die de mentale weerbaarheid beïnvloeden. Tot slot zijn er duidelijke indicaties dat de hoeveelheid agressie en geweld tegen politiemedewerkers sinds 1997 aanzienlijk is toegenomen. De in het onderzoek van Andersson et al. genoemde percentages voor agressie en geweld hebben dan ook betrekking op de huidige situatie, en niet op de situatie in 1997.
Een sluitend antwoord kan dus niet worden gegeven. Om de inschatting te verfijnen is o.a. naar een aantal internationale onderzoeken gekeken.

Internationale onderzoeken
Andere internationale onderzoeken lijken de percentages van Carlier et al. te bevestigen. Zo wees een onderzoek bij de Noorse politie4 uit dat 19,4% van de politiemedewerkers last heeft van ernstige angstsymptomen en/of depressie. Bij de New Yorker politie rapporteert Andrew et al. (2008)5 dat 8,6% leidt aan ernstige depressie en dat 30,5% PTSS heeft of symptomen van PTSS vertoont. Brits onderzoek6 rapporteert dat begin jaren ’90 van de vorige eeuw 17 tot 22% van de politiemedewerkers (ernstig) verminderd mentaal weerbaar was en dat dit percentage begin 2000 op 41% ligt. Het politievak is daarmee één van de drie beroepen die volgens zowel bedrijfsartsen als psychiaters mentaal het meest belastend zijn6.

Programma- en actieplan versterking professionele weerbaarheid
Mede naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek van Andersson et al. heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, i.s.m. de Raad van Korpschefs en de Politieacademie, in juni 2011 een Programma- en actieplan7 gelanceerd om de professionele weerbaarheid binnen de Nederlandse politie te versterken.
Ook daarin wordt erkend dat het politievak is opgeschoven van een ‘stevig ambt’ naar een ‘hoog risicoberoep’ en dat dit zijn tol eist: de druk op mensen is groot, het aantal psychosociale klachten onder politiemensen neemt toe en de inzetbaarheid neemt af.

------------------
Literatuuroverzicht:
1 Andersson, Elffers, Felix:
De prijs die je betaalt … Politie: de kosten achter een hoog risicoberoep, Utrecht, 6 mei 2011
2 Carlier, I.V.E., Lamberts, R.D., en B.P.R. Gersons (1997) ‘’Risk Factors for Posttraumatic Stress. Symptamatology in Police Officers: A Prospective Analysis’’, in: The Journal of Nervous & Mental Disease, Vol. 185 No. 8.
3 - Naeyé, J. en R. Bleijendaal (2008) Agressie en geweld tegen politiemensen, in opdracht van Politie en Wetenschap.
   - TNO Arbeid (2001) Arbeidsrisico’s in de branche politie.
4 Berg et al., 2006 (zie Literatuuroverzicht 1, pag. 19).
5 Andrew et al., 2008 (zie Literatuuroverzicht 1, pag. 19).
6 Collins, P.A., en A.C.C. Gibbs (2003) ‘’Stress in police officers: a study of the origins, prevalence and severity of stress-related symptoms within a county police force’’, in: Occupational Medicine, Vol. 53 No. 4.
7
Programma- en actieplan versterking professionele weerbaarheid – juni 2011Gevoel
Home
Inleiding
EFT behandeling
Trauma en PTSS
PTSS in de media
Doelgroepen
Nuttige links
Even voorstellen
Tarieven
Contact
Forum